A woman looking at the post-it notes on a board.

Connect4Innovation: Birleşik Krallık-Türkiye Yükseköğretim Kurumları İş Birliği Fonu, her iki ülke üniversiteleri arasında kurumsal ortaklıkları destekleyen ve iş birliklerine olanak sağlayan bir hibe programıdır. Ortak bir proje yürüterek yükseköğretim kurumlarının ve transnasyonel eğitimin uluslararasılaşmasını destekler. Yeni bağlantılar oluşturmak, ortak faaliyetler ve projeler aracılığıyla yenilikçi ve sürdürülebilir ortaklıklar kurmak Birleşik Krallık ve Türkiye üniversiteleri arasında transnasyonel eğitim iş birliklerini güçlendirmeyi amaçlıyoruz.

Destelediğimiz projelerin, özellikle ortak niteliklere odaklanabilen, kurumsal/transnasyonel eğitim iş birliklerinin geliştirilmesine net bir katkı sağladığına inanıyoruz. Bu temalar arasında:

  • ortak niteliklere sahip diploma programlarının tasarlanması ve sunulması,
  • öğrenci sonuçları ve istihdam edilebilirlik becerilerinin geliştirilmesi, 
  • yönetişim, liderlik, kalite güvencesi ve yönetim alanlarında kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, 
  • personel, öğrenci ve mezunlar için yeni kariyer yolları ve kariyer geliştirme programlarının oluşturulması bulunmaktadır.

2021 yılından bu yana, hibe çağrısı 30'dan fazla başvuru aldı. 13 Birleşik Krallık-Türkiye ortak projesi seçildi ve bu projelere iki yıl boyunca 25.000-30.000 Sterlin destek sağlandı. Desteklenen projelerin detaylarını aşağıda bulabilirsiniz.

Sinema ve Medya Sektörlerinde Çevresel Sürdürülebilirlik İçin İş Birliği- 2023

Proje Ortakları: Kapadokya Üniversitesi, Brunel Üniversitesi ve Atlantik Film, Yapım Lab, Nevşehir

Proje, film ve sürdürülebilirlik konusunda öğrencilere, eğitimcilere ve sektör çalışanlarına yönelik eğitim modülleri tasarlamanın yanı sıra, Türkiye'deki film endüstrisi için sürdürülebilirlik rehberlerinin geliştirilmesini de içeriyor. Yaklaşık iki yıl sürmesi planlanan proje, mevcut ve gelecekteki film profesyonelleri arasında çevresel bilinç ve sorumluluk kültürünü geliştirmeyi ve film yapımında çevre dostu uygulamaları yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Sanal Değişim Yoluyla Küresel Mezunlar: Dil Öğretmenleri ve Birleşik Krallık-Türkiye Yükseköğretiminde Uluslararasılaşma Modeli- 2023

Proje Ortakları: Gazi Üniversitesi, Newcastle Üniversitesi ve Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü, Ankara

Bu proje, yabancı dil öğretmenleri için küresel mezunlar geliştirmek amacıyla sanal değişim aracılığıyla uluslararasılaşmaya katkıda bulunacak ortak bir model tasarlamayı ve sunmayı hedefliyor. Sanal değişim, teknoloji ve araştırmalar tarafından desteklenen ve sürdürülen, insanlar arası eğitim programları veya faaliyetlerden oluşan bir uygulamadır. Bu uygulamada, coğrafi olarak ayrılmış ve/veya farklı kültürel geçmişlere sahip bireyler veya gruplar arasında yapıcı iletişim ve etkileşim, eğitimciler veya kolaylaştırıcılar desteğiyle gerçekleşir.

Ekosistem Aracılığıyla Öğrenenlerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması- 2023

Proje Ortakları: İzmir Ekonomi Üniversitesi, Huddersfield Üniversitesi ve İzmir Ticaret Odası, İzmir

Bu iş birliği girişiminin ana amacı, üniversite mezunlarının istihdam edilebilirlik becerilerini güçlendirmektir. Bu ulusötesi proje, istihdam edilebilirlik becerilerine odaklanan Birleşik Krallık merkezli mevcut bir araştırma ve uygulama modeli üzerine inşa edilerek, Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki üniversite ortaklıkları yoluyla bu hedefe ulaşmayı amaçlamaktadır. Kapasite geliştirmeye olanak tanıyan bilgi ve beceri aktarımı yoluyla bu proje, Birleşik Krallık'ta gerçekleştirilen araştırma ve uygulamaların kapsam ve derinliğini, Türkiye'de yansıtma potansiyeline sahiptir ve aynı zamanda ulusötesi bir konsorsiyumla sonuçlanacaktır. 

Türkiye ve İngiltere'de Mimarlık Eğitiminde Döngüselliğin Çok Boyutlu Entegrasyonu için Uluslararası Ortaklık- 2022

Proje Ortakları: İstanbul Teknik Üniversitesi, Edinburgh Napier Üniversitesi ve Beykoz Üniversitesi, Kadıköy Belediyesi, BIM4TURKEY, Uluslararası Mavi Hilal, İstanbul

Proje, disiplinler arası uluslararası iş birliği programı aracılığıyla döngüselliği mümkün kılan teknolojileri, modern inşaatı ve sonuç odaklı mimarlık eğitimini entegre etmek amacıyla sektörler arası çok taraflı bir Birleşik Krallık-Türkiye konsorsiyumu ve akademik-endüstri platformu oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu çok boyutlu projenin nihai hedefi, Birleşik Krallık ve Türkiye'deki ilgili akademik araştırmacıları ve sanayi uzmanlarını bir araya getirmek ve onlara öğrenci odaklı bir forum ve simüle edilmiş pratik senaryo sunarak mimarlık eğitimini döngüsellik şemsiyesi altında yeniden düşünmelerini ve tasarlamalarını sağlamaktır. 

Sürdürülebilir Ortaklıklar için Yenilikçi ve Aktif Ortak Öğrenme- 2022

Proje Ortakları: İstanbul Teknik Üniversitesi, Strathclyde Üniversitesi ve ITUNOVA Teknoloji Transfer Ofisi, İstanbul

Proje, aktif öğrenme (AL) pedagojilerinin etkin kullanımı yoluyla akademisyenlerin öğretim becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Mezunlar ve endüstriyel ortaklar/aktörler de dahil olmak üzere ortak kurumların dış paydaşları, öğrencilerin beceri setini sektörün ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirmek için akademisyenlerle iş birliği yapacaktır. Proje, öğrenme toplulukları oluşturmak amacıyla ortak kurumların iç ve dış paydaşlarıyla etkileşimi ve iş birliğini desteklemek için dijital bir araç -yeni nesil bir birlikte öğrenme platformu- geliştirerek yenilikçi bir AL sistemi oluşturma hedefini tamamlamayı hedeflemektedir. 

Türkiye-Birleşik Krallık 3D Baskı ve Dijital İnovasyon- 2022

Proje Ortakları: Marmara Üniversitesi, University College London ve Serhad Mühendislik, Kazlıçeşme Ar-Ge Merkezi, Axolotl Biosystems, İstanbul

Bu proje, Türkiye ve Birleşik Krallık’tan bilim insanlarının, gerçek hayatta olduğu gibi, son teknoloji laboratuvarlarda buluşabilecekleri bir Sanal Gerçeklik (VR) Enstitüsü oluşturarak uluslararası iş birliklerine yeni bir yaklaşım getirecektir. Proje, endüstri açısından kritik olan 3D baskıya odaklanmakta ve iş birliklerinin sınırlar ötesinde nasıl çalışabileceğine dair dünya lideri bir örnek olmasını öngörmektedir. Türkiye-Birleşik Krallık 3D Baskı Enstitüsü olarak bilinen bir VR 3D baskı eğitim enstitüsü kurulması hedeflemektedir. Burada, Türkiye ve Birleşik Krallık üniversite ve şirketlerden bilim insanlarının bir araya gelerek en yeni ekipmanın dijital ikiz versiyonlarında eğitim alabilecekleri ve bunu araştırmalarında fiziksel erişime gerek kalmadan uygulayabilecekleri kurslar sunarak öğrencilere VR destekli 3D baskı modülü kurslarını seçme seçeneği sunulacak ve bu kursların sonuçları seminerlerle birleştirilecektir. Bu etkinlikler, üniversite öğrencilerini, akademisyenleri, politika yapıcıları ve uzmanları bir araya getirerek dijital ortamda öğrenme konusunda yapıcı tartışmaları teşvik edecektir.

İş Gücü Piyasası İhtiyaçlarıyla Mezun Becerilerini Uyumlu Hale Getirerek Artan İstihdam İçin Mesleki ve Profesyonel Yükseköğretimi Geliştirmek: Birleşik Krallık ve Türkiye'den En İyi Uygulamaların Belirlenmesi ve Paylaşılması- 2022

Proje Ortakları: Beykoz Üniversitesi, Kent Üniversitesi ve Türkiye Uluslararası Taşıyıcılar Birliği, İstanbul

Projenin amacı, Türkiye ve Birleşik Krallık yükseköğretim sektörlerinden mevcut politikaları ve uygulamaları inceleyerek, en iyi uygulama örneklerini ve kanıta dayalı rehberlikleri belirlemek ve paylaşmaktır. Proje, öğrencilerin ve mezunların beceri setlerini 21. yüzyıl endüstri ihtiyaçları ve gerçekleriyle uyumlu hale getiren yeni ve yenilikçi müfredat ve mesleki gelişim destek hükümlerini bilgilendirmeyi ve böylece mezunların yüksek düzeyde istihdam edilebilirliğini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Projenin çıktıları arasında paydaş raporları, kılavuzlar ve bir araç setinin yanı sıra öğrencilerin ve mezunların istihdam edilebilirlik becerilerini güçlendirmek için yeni müfredat modelleri oluşturmak; bu doğrultuda programlar yürütmek için hem akademisyenleri hem de idari personeli eğitmek ve deneyim paylaşmak için yeni ulusal ve uluslararası ortaklıklar başlatmak yer almaktadır.

Sürdürülebilir ve Dayanıklı Bir Gelecek İçin Eğitim- 2022

Proje Ortakları: TED Üniversitesi, Oxford Brookes Üniversitesi ve TEDMEM, NATURA, Ankara

Proje, sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmaya yönelik küresel çabalara katkıda bulunacak ve öğrencileri sürdürülebilir bir gelecek için elverişli bilgi, beceri ve tutumlarla donatmak için yükseköğretimde yenilikçi öğretim yaklaşımları ve yöntemleri geliştirecektir. Bu nedenle, proje ilk olarak, ortak kurumlar içinde ve arasında öğrenciler, öğretim üyeleri ve personel genelinde sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) hakkında farkındalık yaratmaya yönelik faaliyetleri içerecektir. İkinci olarak, TEDÜ'de yapılacak bir pilot çalışma ile etkili dijital öğretim araçları ve kaynakları aracılığıyla SKH entegrasyonlu bir ders tasarımı dönüşümü başlatılacaktır. Bu pilot çalışma, Oxford Brookes Üniversitesi'nin sürdürülebilirlik, dayanıklılık ve SKH ile ilgili konuların program ve modüllerine entegrasyonuna ilişkin denetiminin sonuçlarına dayanacaktır.

Akademik Amaçlı İngilizce Geleceğin Liderleri e-LOT- 2021

Proje Ortakları: Çukurova Üniversitesi, Leeds Beckett Üniversitesi ve Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü Yenilikçi Eğitim Merkezi, Adana

Bu projenin ana hedefleri, Akademik Amaçlı İngilizce bağlamında öğretim becerilerini, özellikle de Özel Akademik Amaçlı İngilizce alanında eğitmenlerin pedagoji, müfredat tasarımı ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmektir. Projenin odaklanacağı alanlar Mühendislik, İşletme, Hukuk ve Sağlık Bilimleridir.

Mühendislik Programlarının Endüstri İhtiyaçları ile İngilizce Eğitimi Müfredatının Geliştirilmesi ve Zenginleştirilmesi- 2021

Proje Ortakları: Kocaeli Üniversitesi, Bath Üniversitesi ve UCTEA Makina Mühendisleri Odası, Kocaeli

Bu proje, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Makina Mühendisleri Odası ve Bath Üniversitesi'ni bir araya getirerek kısmi İngilizce eğitim veren Mühendislik programlarının etkinliğini incelemeyi amaçlar. Kocaeli Üniversitesi Mühendislik bölümü mezunlarının çalıştığı şirketlere ulaşmak için, Kocaeli Makina Mühendisleri Odası aracı olacaktır. Araştırmacılar, farklı bağlamlarda endüstrinin ihtiyaçlarını belirlemek için geniş bir şirket yelpazesine ulaşmayı (örneğin, büyük ve küçük, yerel ve uluslararası, ithalat odaklı ve ihracat odaklı) hedeflemektedir.

Yeşil Kariyerler için Küresel Mezunlar- 2021

Proje Ortakları: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bradford Üniversitesi ve METU Girişimcilik Araştırma Merkezi, Ankara

Projenin ana hedefi, üniversite öğrencilerinin becerilerini geliştirmek ve küresel sürdürülebilirlik, iklim zorlukları (Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri- SKH- 13 İklim Eylemi) ve eşitsizlikle (SKH 10 Eşitsizliğin Azaltılması ve SKH 5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği) mücadelede öncü olabilecek mezunlar yetiştirmektir. Çevrimiçi dersler, kolaylaştırılmış öğrenme atölyeleri ve ekip iş birliği tabanlı öğrenme programını bir araya getiren yapılandırılmış bir öğrenme ve öğretme programı aracılığıyla, program SKH'leri 13, 10 ve 5'e odaklanarak ölçülebilir beceri ve özelliklerin bir setini sunmayı amaçlamaktadır.

Katılımcı-Merkezli, Sürdürülebilir Yönetim/Girişimcilik Eğitimi İçin Gerçek Yaşam Öyküsü Geliştirme Projesi- 2021

Proje Ortakları: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Worcester Üniversitesi ve ODTÜ Teknokent Yönetim Şirketi, Ankara

Proje, toplum ve endüstri liderleri ile içinde, öğrencilerin ve mezunların girişimcilik, rapor yazma, iletişim, takım çalışması, problem çözme, ticari farkındalık, liderlik ve organizasyon becerilerini geliştirmeye odaklanan ders/eğitim modüllerinin tasarlanmasını ve sunulmasını hedeflemektedir. Proje, birincil temalar üzerine odaklanan ortak araştırma ve uygulama modelleri uygulamayı amaçlamaktadır.

Yenilikçi ve Yeşil Kariyer Gelişimi için Akıllı Ulaşım Sistemleri- 2021

Proje Ortakları: Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Cardiff Üniversitesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun

Proje, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencilerine akıllı ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi konusunda eğitim vermeyi hedeflemektedir. Proje ekibi, öğrenciler için çeşitli atölyeler düzenlemeyi amaçlarken, projenin bir diğer amacı da öğrencilerin aktif katılımıyla donanım ve yazılım geliştirmektir.